Product classification

Chicken PL ELISA Kit

货号
ZC-51814
检测范围
5 ng/mL – 160 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken MT ELISA Kit

货号
ZC-51797
检测范围
3.125 ng/mL – 100 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken CT ELISA Kit

货号
ZC-51792
检测范围
0.5 mmol/L – 16 mmol/L
灵敏度
0.1 mmol/L
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken PTH ELISA Kit

货号
ZC-51787
检测范围
3.75 pg/mL – 120 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken VHDL ELISA Kit

货号
ZC-51784
检测范围
0.125 mmol/L – 4 mmol/L
灵敏度
0.1 mmol/L
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken VLDL ELISA Kit

货号
ZC-51783
检测范围
0.5 mmol/L – 16 mmol/L
灵敏度
0.1 mmol/L
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken cAMP ELISA Kit

货号
ZC-51765
检测范围
1.5 nmol/L – 48 nmol/L
灵敏度
0.1 nmol/L
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken EPO ELISA Kit

货号
ZC-51762
检测范围
0.75 IU/L – 24 IU/L
灵敏度
0.1 IU/L
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken MDA-5 ELISA Kit

货号
ZC-51761
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken NF-kB ELISA Kit

货号
ZC-51758
检测范围
37.5 pg/mL – 1200 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken RNASEL ELISA Kit

货号
ZC-51757
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken BGP;OCN ELISA Kit

货号
ZC-51752
检测范围
0.375 ng/mL – 12 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服