Product classification

Chicken BMP-2 ELISA Kit

货号
ZC-51750
检测范围
0.75 ng/mL – 24 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken OPG ELISA Kit

货号
ZC-51749
检测范围
25 pg/mL – 800 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken HDL-C ELISA Kit

货号
ZC-51744
检测范围
50 μmol/L – 1600 μmol/L
灵敏度
10 μmol/L
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken HDL ELISA Kit

货号
ZC-51743
检测范围
5 mg/dL – 160 mg/dL
灵敏度
1.0 mg/dL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken IP-10;CXCL10 ELISA Kit

货号
ZC-51741
检测范围
10 pg/mL – 320 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken HL ELISA Kit

货号
ZC-51736
检测范围
10 μmol/L – 320 μmol/L
灵敏度
1.0 μmol/L
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken CALP ELISA Kit

货号
ZC-51731
检测范围
6.25 μg/mL – 200 μg/mL
灵敏度
1.0 μg/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken CaN ELISA Kit

货号
ZC-51730
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken sIgA ELISA Kit

货号
ZC-51727
检测范围
75 ng/mL – 2400 ng/mL
灵敏度
10 ng/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken E ELISA Kit

货号
ZC-51701
检测范围
2.5 pg/mL – 80 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken E2 ELISA Kit

货号
ZC-51700
检测范围
15 pg/mL – 480 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken IBDV-Ab ELISA Kit

货号
ZC-51695
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服