Product classification

Mouse CYP21B ELISA Kit

货号
ZC-38785
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse CYP21A ELISA Kit

货号
ZC-38784
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse CYP2E1 ELISA Kit

货号
ZC-38783
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse CYP450 ELISA Kit

货号
ZC-38782
检测范围
0.375 ng/mL – 12 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse COX ELISA Kit

货号
ZC-38781
检测范围
0.25 U/L – 8 U/L
灵敏度
0.1 U/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse CCR ELISA Kit

货号
ZC-38780
检测范围
0.5 U/L – 16 U/L
灵敏度
0.1 U/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse Cyt-C ELISA Kit

货号
ZC-38779
检测范围
6.25 nmol/L – 200 nmol/L
灵敏度
1.0 nmol/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse ICAM-1;CD54 ELISA Kit

货号
ZC-38775
检测范围
12.5 ng/mL – 400 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse Api6;AIM ELISA Kit

货号
ZC-38774
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse Pentosidine ELISA Kit

货号
ZC-38773
检测范围
2.5 ng/mL – 80 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse WNT4 ELISA Kit

货号
ZC-38772
检测范围
25 pg/mL – 800 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse WNT1 ELISA Kit

货号
ZC-38771
检测范围
25 pg/mL – 800 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服