Product classification

Mouse CX3CR1 ELISA Kit

货号
ZC-37765
检测范围
0.5 ng/mL – 16 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse CD8 ELISA Kit

货号
ZC-37761
检测范围
6.25 U/mL – 200 U/mL
灵敏度
1.0 U/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse CD4 ELISA Kit

货号
ZC-37759
检测范围
0.375 U/mL – 12 U/mL
灵敏度
0.1 U/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse CD30L ELISA Kit

货号
ZC-37756
检测范围
2.5 U/mL – 80 U/mL
灵敏度
0.1 U/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse Bcl-2 ELISA Kit

货号
ZC-37748
检测范围
5 ng/mL – 160 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse IDE ELISA Kit

货号
ZC-38921
检测范围
0.75 mIU/L – 24 mIU/L
灵敏度
0.1 mIU/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse APRIL ELISA Kit

货号
ZC-56009
检测范围
62.5 μmol/L-2000 μmol/L
灵敏度
10 μmol/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse 11β-HSD1 ELISA Kit

货号
ZC-55991
检测范围
31.25 pg/ml – 1000 pg/ml
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse PIN1 ELISA Kit

货号
ZC-54798
检测范围
0.3125 ng/mL – 10 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse HIS-Tag ELISA Kit

货号
ZC-55917
检测范围
0.625 ng/mL – 20 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse CLU ELISA Kit

货号
ZC-55906
检测范围
5 ng/mL – 160 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse NOS2 ELISA Kit

货号
ZC-55913
检测范围
0.75 ng/mL – 24 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

在线客服

关闭
在线客服