Product classification

Mouse sE-selectin ELISA Kit

货号
ZC-38415
检测范围
2.5 ng/mL – 80 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse Collagenase I ELISA Kit

货号
ZC-38322
检测范围
1.25 ng/mL – 40 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse MMP-9 ELISA Kit

货号
ZC-38282
检测范围
2 ng/mL – 64 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse MMP-4 ELISA Kit

货号
ZC-38278
检测范围
1 ng/mL – 32 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse MMP-13 ELISA Kit

货号
ZC-38274
检测范围
10 ng/mL – 320 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse MMP-1 ELISA Kit

货号
ZC-38272
检测范围
15 ng/mL – 480 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse OPG ELISA Kit

货号
ZC-38199
检测范围
37.5 pg/mL – 1200 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse IL-31 ELISA Kit

货号
ZC-37982
检测范围
1.25 pg/mL – 40 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1800.00/2200.00.00

Mouse IL-23 ELISA Kit

货号
ZC-37979
检测范围
2.5 pg/mL – 80 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1800.00/2200.00.00

Mouse IL-2 ELISA Kit

货号
ZC-37976
检测范围
10 pg/mL – 320 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1800.00/2200.00.00

Mouse Albumin ELISA Kit

货号
ZC-37920
检测范围
7.5 mg/mL– 240 mg/mL
灵敏度
1.0 mg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse MIG;CXCL9 ELISA Kit

货号
ZC-37906
检测范围
75 pg/mL – 2400 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服