Product classification

Zerba FISH NE ELISA Kit

货号
ZC-55092-J
检测范围
3.75 ng/mL-120 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
zebra fish
规格
48T/96T
价格(RMB)
2300.00/2800.00.00

Zerba FISH dbh ELISA Kit

货号
ZC-55105-J
检测范围
12.5pg/mL-400 pg/mL
灵敏度
1 pg/mL
应用
zebra fish
规格
48T/96T
价格(RMB)
2300.00/2800.00.00

Rabbit α-SMA ELISA Kit

货号
ZC-52348
检测范围
12.5 pg/mL – 400 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Rabbit
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Rabbit BNP ELISA Kit

货号
ZC-52915
检测范围
25 pg/mL – 800 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Rabbit
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Rabbit ANP ELISA Kit

货号
ZC-52692
检测范围
15 pg/mL – 480 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Rabbit
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Rabbit PRL ELISA Kit

货号
ZC-55363
检测范围
25 mIU/L – 800 mIU/L
灵敏度
1.0 mIU/L
应用
Rabbit
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Rabbit PROG ELISA Kit

货号
ZC-52750
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Rabbit
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Rabbit D2D ELISA Kit

货号
ZC-52316
检测范围
7.5 ng/mL – 240 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Rabbit
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Rabbit FDP ELISA Kit

货号
ZC-52685
检测范围
0.25 μg/mL – 8 μg/mL
灵敏度
0.1 μg/mL
应用
Rabbit
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Rabbit CPR ELISA Kit

货号
ZC-55391
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Rabbit
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Rabbit GSH-PxELISA Kit

货号
ZC-52475
检测范围
6.25 ng/mL – 200 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Rabbit
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Rabbit MYO;MB ELISA Kit

货号
ZC-52511
检测范围
1.5 ng/mL – 48 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Rabbit
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服