Product classification

Human CLCF1 ELISA Kit

货号
ZC-55829
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse MUC5AC ELISA Kit

货号
ZC-38996
检测范围
2 ng/mL – 64 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse 26S PSM ELISA Kit

货号
ZC-55807
检测范围
2.5ng/L-80ng/L
灵敏度
0.1 ng/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse CXCR2 ELISA Kit

货号
ZC-55805
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse CXCR1 ELISA Kit

货号
ZC-55798
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human CXCR1 ELISA Kit

货号
ZC-31846
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human VEGF-D ELISA Kit

货号
ZC-35261
检测范围
20 pg/ml –640 pg/ml
灵敏度
1 pg/ml
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human IgG-Fc ELISA Kit

货号
ZC-55803
检测范围
6.25 mU/mL – 200 mU/mL
灵敏度
1.0 mU/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

在线客服

关闭
在线客服