Product classification

Human CD63 ELISA KIT

货号
ZC-31819
检测范围
2.5 pg/mL - 80 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human PCⅢ ELISA kit

货号
ZC-31705
检测范围
2.5 ng/mL – 80 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human CTX-ⅠELISA Kit

货号
ZC-31680
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 5-HT ELISA KIT

货号
ZC-31658-J
检测范围
25 ng/mL –800 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
2300.00/2800.00.00

Human MT ELISA Kit

货号
ZC-34904-J
检测范围
0.5 pg/mL – 16 pg/mL
灵敏度
0.1pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
2300.00/2800.00.00

Human suPAR ELISA Kit

货号
ZC-54728
检测范围
0.25 ng/mL–8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human CYP2C19 ELISA kit

货号
ZC-54703
检测范围
0.625 ng/mL-20 ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 20SP ELISA kit

货号
ZC-31634
检测范围
2.5 ng/mL-80 ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 25-OH-VD ELISA Kit

货号
ZC-31635
检测范围
1.5 ng/mL – 48 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human IDO ELISA Kit

货号
ZC-35917
检测范围
1.5 IU/mL – 48 IU/mL
灵敏度
0.1 IU/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 1,25(OH)2D3 ELISA Kit

货号
ZC-35899
检测范围
1.5 ng/mL – 48 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服