Product classification

Mouse sEPCR ELISA Kit

货号
ZC-38431
检测范围
10 ng/mL – 320 ng/mL
灵敏度
1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse sAC ELISA Kit

货号
ZC-38430
检测范围
25 U/L – 800 U/L
灵敏度
1.0 U/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse sICAM-1 ELISA Kit

货号
ZC-38429
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse sRAGE ELISA Kit

货号
ZC-38428
检测范围
12.5 pg/mL – 400 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse sTREM-2 ELISA Kit

货号
ZC-38427
检测范围
3.75 pg/mL – 120 pg/mL
灵敏度
0.1pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse sTREM-1 ELISA Kit

货号
ZC-38426
检测范围
7.5 pg/mL – 240 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse sRANKL ELISA Kit

货号
ZC-38422
检测范围
5 pg/mL – 160 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse sMICA ELISA Kit

货号
ZC-38416
检测范围
3.75 pg/mL – 120 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse sCD86 ELISA Kit

货号
ZC-38413
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse sCD44v6 ELISA Kit

货号
ZC-38411
检测范围
5 ng/mL – 160 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse AHA ELISA Kit

货号
ZC-38406
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse PA-IgG ELISA Kit

货号
ZC-38398
检测范围
1 ng/mL – 32 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服