Product classification

Human C1q ELISA Kit

货号
ZC-32556
检测范围
25 μg/ml – 800 μg/ml
灵敏度
1.0 μg/ml
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human N-Cad ELISA KIT

货号
ZC-32006
检测范围
12.5 ng/ml – 400 ng/ml
灵敏度
1.0 ng/ml
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human CD134 ELISA KIT

货号
ZC-31795
检测范围
62.5 pg/ml – 2000 pg/ml
灵敏度
10 pg/ml
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human AOC3 ELISA KIT

货号
ZC-54792
检测范围
3.125 ng/mL–100 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human BMP-9 ELISA KIT

货号
ZC-54778
检测范围
2 pg/mL–64 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human apoA5 ELISA KIT

货号
ZC-54777
检测范围
3.125 ug/ml – 100 ug/ml
灵敏度
0.1 ug/ml
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human Betatrophin ELISA KIT

货号
ZC-54776
检测范围
25 ng/L –800 ng/L
灵敏度
1.0 ng/L
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human TNFSF14 ELISA KIT

货号
ZC-54775
检测范围
2.5 ng/ml – 80 ng/ml
灵敏度
0.1 ng/ml
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human SIRT4 ELISA KIT

货号
ZC-54774
检测范围
0.5 ng/mL – 16 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human WNT5A ELISA KIT

货号
ZC-54773
检测范围
0.25ng/mL–8ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human SYNPO ELISA KIT

货号
ZC-54724
检测范围
156.25 pg/mL–5000 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 5-LO/LOX ELISA kit

货号
ZC-31662
检测范围
15 U/L – 480 U/L
灵敏度
1U/L
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服