Product classification

Mouse FGA ELISA Kit

货号
ZC-55681 
检测范围
1.25 ng/mL – 40 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

zebra fish ML ELISA KIT

货号
ZC-55675-J
检测范围
0.25 ng/ml - 8 ng/ml
灵敏度
0.1 ng/ml
应用
Zebra fish
规格
48T/96T
价格(RMB)
2300/2800.00

Human iNV ELISA Kit

货号
ZC-34866
检测范围
2.5 ng/mL -80 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse CH3 ELISA KIT

货号
ZC-55702
检测范围
2 ng/ml-64 ng/ml
灵敏度
0.1 ng/ml
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse LRG1 ELISA Kit

货号
ZC-55671
检测范围
31.25 pg/mL – 1000 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human E-Selectin ELISA KIT

货号
ZC-55736
检测范围
0.625ng/mL- 20 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human ICAM-1 ELISA kit

货号
ZC-35025
检测范围
15 ng/mL – 480 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human CXCL2 ELISA Kit

货号
ZC-34458
检测范围
125pg/ml -4000pg/ml
灵敏度
10 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Human ATF6 ELISA KIT

货号
ZC-55668
检测范围
62.5 pg/mL – 2000 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

Mouse Asprosin ELISA KIT

货号
ZC-54125
检测范围
0.25 ng/mL-8 ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900/2400.00

在线客服

关闭
在线客服