Product classification

Mouse 25-OH-VD ELISA Kit

货号
ZC-55492
检测范围
1 ng/mL – 32 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse V-ATPase ELISA Kit

货号
ZC-36225
检测范围
0.5 umol/mL – 16 umol/mL
灵敏度
0.1 umol/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse S-CTX ELISA Kit

货号
ZC-55523
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse BSH ELISA Kit

货号
ZC-55081
检测范围
1 ng/mL – 32 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse ColⅢ ELISA Kit

货号
ZC-37733
检测范围
0.375 ng/mL – 12 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse Irisin ELISA kit

货号
ZC-55012
检测范围
2.5 ng/mL - 80 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse Met ELISA KIT

货号
ZC-54771
检测范围
15 ng/mL–480 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse gluose ELISA Kit

货号
ZC-54706
检测范围
0.75mmol/L- 24mmol/L
灵敏度
0.1 mmol/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse GSH-5 ELISA Kit

货号
ZC-53926
检测范围
10 U/mL – 320 U/mL
灵敏度
1.0 U/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse GSH-1 ELISA Kit

货号
ZC-53924
检测范围
12.5 U/mL – 400 U/mL
灵敏度
1.0 U/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse IDO ELISA Kit

货号
ZC-39078
检测范围
1.5 IU/mL – 48 IU/mL
灵敏度
0.1 IU/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse TDO ELISA Kit

货号
ZC-39077
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服