Product classification

Sheep ALP ELISA Kit

货号
ZC-51317
检测范围
0.3125 ng/ml – 10 ng/ml
灵敏度
0.1 ng/ml
应用
Sheep
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Sheep Hyp ELISA Kit

货号
ZC-51340
检测范围
25 μmol/L– 800 μmol/L
灵敏度
1.0 μmol/L
应用
Sheep
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Sheep PROG ELISA kit

货号
ZC-51370
检测范围
1.5 ng/mL- 48 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Sheep
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Sheep PRL ELISA kit

货号
ZC-51293
检测范围
25 mIU/L -800 mIU/L
灵敏度
1.0 mIU/L
应用
Sheep
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Sheep FSH ELISA kit

货号
ZC-51291
检测范围
0.5 mIU/mL - 16 mIU/mL
灵敏度
0.1 mIU/mL
应用
Sheep
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Sheep LH ELISA kit

货号
ZC-51290
检测范围
1.25 mIU/mL - 40 mIU/mL
灵敏度
0.1 mIU/mL
应用
Sheep
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Sheep E2 ELISA Kit

货号
ZC-51289
检测范围
6.25 pg/mL -200 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Sheep
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Nude mouse AFP ELISA Kit

货号
ZC-39307
检测范围
0.375 ng/mL – 12 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Nude mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Nude mouse VEGF ELISA Kit

货号
ZC-54673
检测范围
10 pg/mL – 320 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Nude mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Nude mouse TNF-α ELISA Kit

货号
ZC-39318
检测范围
7.5 pg/mL – 240 pg/mL
灵敏度
1.0 pg/mL
应用
Nude mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Nude mouse INS ELISA Kit

货号
ZC-55431
检测范围
1.5 mIU/L – 48 mIU/L
灵敏度
0.1 mIU/L
应用
Nude mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Chicken LDH ELISA kit

货号
ZC-55209
检测范围
0.25 U/L - 8 U/L
灵敏度
0.1 U/L
应用
Chicken
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服