Product classification

Human HMGCS1 ELISA kit

货号
ZC-31645
检测范围
1ng/mL–32 ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human PdG ELISA kit

货号
ZC-31644
检测范围
250pg/ml-8000pg/ml
灵敏度
10 pg/ml
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human IMPDH2 ELISA kit

货号
ZC-31643
检测范围
3.125 ng/mL–100 ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 28SrRNP ELISA kit

货号
ZC-31641
检测范围
2.5 ng/mL–80 ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human PSMD11 ELISA kit

货号
ZC-31640
检测范围
250pg/ml-8000pg/ml
灵敏度
10 pg/ml
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Hunman 26SPSM ELISA kit

货号
ZC-31639
检测范围
5ng/mL– 160ng/mL
灵敏度
1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 25(OH)D3/25HVD3 ELISA kit

货号
ZC-31638
检测范围
1.5 ng/mL–48 ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Hunan 25HVD ELISA kit

货号
ZC-31636
检测范围
2.5 ng/mL– 80ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human S1P1 ELISA kit

货号
ZC-31632
检测范围
50 pg/mL – 1600 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human fg12 ELISA kit

货号
ZC-31631
检测范围
0.625ng/mL–20ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 17-KS ELISA kit

货号
ZC-31627
检测范围
2.5 μmol/L – 80μmol/L
灵敏度
0.1μmol/L
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 17αOH ELISA kit

货号
ZC-31623
检测范围
7.5 mU/L – 240 mU/L
灵敏度
1mU/L
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服