Product classification

Hunan 25HVD ELISA kit

货号
ZC-31636
检测范围
2.5 ng/mL– 80ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human S1P1 ELISA kit

货号
ZC-31632
检测范围
50 pg/mL – 1600 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human fg12 ELISA kit

货号
ZC-31631
检测范围
0.625ng/mL–20ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 17-KS ELISA kit

货号
ZC-31627
检测范围
2.5 μmol/L – 80μmol/L
灵敏度
0.1μmol/L
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 17αOH ELISA kit

货号
ZC-31623
检测范围
7.5 mU/L – 240 mU/L
灵敏度
1mU/L
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 16-αOHE-1 ELISA kit

货号
ZC-31622
检测范围
20 pg/mL – 640pg/mL
灵敏度
1 pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 15PGDH ELISA kit

货号
ZC-31620
检测范围
0.625ng/mL–20ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 15epiLXA4 ELISA kit

货号
ZC-31619
检测范围
12.5 pg/mL – 400 pg/mL
灵敏度
1pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human YWHAB ELISA kit

货号
ZC-31617
检测范围
12.5 pg/mL – 400 pg/mL
灵敏度
1pg/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human 1344pro ELISA kit

货号
ZC-31616
检测范围
3.75 ng/mL – 120 ng/mL
灵敏度
0.1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Human LOX12 ELISA kit

货号
ZC-31614
检测范围
5 ng/mL – 160 ng/mL
灵敏度
1ng/mL
应用
Human
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服