Product classification

Mouse CTX ELISA Kit

货号
ZC-38247
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse OPN ELISA Kit

货号
ZC-38211
检测范围
6.25 ng/mL – 200 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse BALP ELISA Kit

货号
ZC-38209
检测范围
0.25 ng/mL – 8 ng/mL
灵敏度
0.1 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse Claudin-1 ELISA Kit

货号
ZC-38142
检测范围
37.5 pg/mL – 1200 pg/mL
灵敏度
10 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse sIgM ELISA Kit

货号
ZC-38140
检测范围
6.25 μg/mL – 200 μg/mL
灵敏度
1.0 μg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse sIgA ELISA Kit

货号
ZC-38139
检测范围
1 μg/mL – 32 μg/mL
灵敏度
0.1 μg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse DA ELISA Kit

货号
ZC-38119
检测范围
3.75 pg/mL – 120 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse HIF-1α ELISA Kit

货号
ZC-38102
检测范围
2 pg/mL – 64 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse CRH ELISA Kit

货号
ZC-38060
检测范围
2.5 pg/mL – 80 pg/mL
灵敏度
0.1 pg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse TSH ELISA Kit

货号
ZC-38056
检测范围
0.375 mU/L – 12 mU/L
灵敏度
0.1 mU/L
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse LN ELISA Kit

货号
ZC-38030
检测范围
25 ng/mL – 800 ng/mL
灵敏度
1.0 ng/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

Mouse C4 ELISA Kit

货号
ZC-38023
检测范围
7.5 μg/mL – 240 μg/mL
灵敏度
1.0 μg/mL
应用
Mouse
规格
48T/96T
价格(RMB)
1900.00/2400.00.00

在线客服

关闭
在线客服